Aviso Legal

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS PERSOAIS
Responsable do tratamento Xunta de Galicia - Consellería de Medio Rural
Finalidades do tratamento A realización do Control Leiteiro Oficial, e fins estatísticos.
Lexitimación para o tratamento O cumprimento de misión de interese público, en base ao Real Decreto 368/2005, do 8 de abril, polo que se regula o control oficial de rendemento leiteiro para a evaluación xenética das especies bovina, ovina e caprina, modificado polo Real Decreto 419/2015, de 29 de maio, así como a outra normativa sectorial e a normativa referenciada en información xeral protección de datos
Destinatarios dos datos Asociacións provinciais de gandeiros para a realización do Control Leiteiro Oficial
Exercicio de dereitos As persoas interesadas poderán acceder, rectificar e suprimir os seus datos, así como exercitar outros dereitos a través da sede electrónica da Xunta de Galicia ou nos lugares e rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo común, segundo se recolle en https://www.xunta.gal/exercicio-dos-dereitos
Contacto delegado de protección de datos e información adicional https://www.xunta.gal/proteccion-datos-persoais